Restaurarea şi conservarea patrimoniului cultural şi modernizarea infrastructurii conexe la Mănăstirea Suceviţa

Despre proiect

Sigle REGIO

Aici puteti descărca articolul detaliat în format pdf.

Pentru comoara de arhitectură, de pictură medievală şi de obiecte bisericeşti pe care Mănăstirea Suceviţa o posedă, restaurarea şi punerea în valoare a tuturor acestora constituie obiective deosebit de actuale.

Ca urmare, în martie 2010 s-a început derularea proiectului „RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CONEXE LA MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”, cu durata de 24 luni.

Principalul scop obiectiv al proiectului a constat în creşterea importanţei turismului şi culturii ca factori care stimulează creşterea economică în regiunea Nord Est, respectând principiile dezvoltării durabile şi de protecţie a mediului prin conservarea moştenirii culturale la Mănăstirea Suceviţa.

Finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la Bugetul de Stat, proiectul are o valoarea totală de 6.713.104,60 lei (conform ultimului Act adiţional la Contractul de Finanţare), din care 5.139.454,61 lei finanţare nerambursabilă de reprezentând 98% din cheltuielile eligibile, şi contribuţia proprie a Mănăstirii Suceviţa de 356.563,65 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor, creşterea importanţei turismului ca factor care stimulează creşterea economică în Regiunea Nord-Est, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin conservarea moştenirii culturale la Mănăstirea Suceviţa.

Obiectivele specifice propuse prin acest proiect vizează creşterea importanţei turismului şi culturii ca factori care stimulează creşterea economică în zonă, creşterea calitativă la standarde europene a condiţiilor de practicare a turismului, creşterea şi menţinerea gradului de apreciere al turiştilor cu privire la calitatea serviciilor turistice din Bucovina, creşterea duratei sejurului cu 30%, introducerea în circuitul turistic a Mănăstirii Suceviţa cu obiectele de patrimoniu restaurate, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor turistice cu precădere in comuna Suceviţa şi creşterea sezonului turistic cu circa 65 de zile anual (35 de zile vara şi 30 de zile iarna).

Lucrările executate au urmărit: reorganizarea muzeului, organizarea unei expoziţii permanente de icoane, restaurarea şi conservarea iconostasului din pronaosul Bisericii „Învierea Domnului”, modernizarea sistemului informatic, refacerea căile exterioare de acces şi a aleilor interioare şi montarea unei centrale termice pe biomasă.

Mănăstirea Suceviţa posedă o colecţie de obiecte de inestimabilă valoare artistică şi culturală, expuse în actualul muzeu, situat pe latura de est a incintei.

Prin reorganizarea muzeului s-a urmărit personalizarea colecţiei muzeale, expunându-se lucrări cu precădere din epoca Movileştilor – ctitorii Suceviţei, punându-se importanţa ctitorilor în contextul cultural – artistic al epocii şi rolul lor în promovarea artei. Totodată, etalarea pieselor s-a făcut într-un mobilier nou ce îndeplineşte cerinţele de conservare şi securitate a patrimoniului.

Organizarea unei expuneri permanente de icoane îşi doreşte să demonstreze prin lucrările prezentate evoluţia acestui gen artistic în nordul Moldovei, din sec. al XVI-lea până în sec. al XIX-lea. Expunerea pieselor se va face în vitrine special concepute, funcţie de natura pieselor, cu respectarea riguroasă a normelor de conservare şi securitate impuse.

Odată cu modernizarea expunerii muzeale şi intrarea în circuitul turistic a expoziţiei de icoane au fost necesare ample lucrări de reparaţii, refacerea instalaţiilor aferente şi de realizare a unui climat adecvat. Astfel, s-a înlocuit o parte din instalaţia electrică, s-a montat un sistem de protecţie împotriva incendiului, un sistem antiefracţie.

Implementarea proiectului a implicat participarea mai multor actori; alături de beneficiar s-a aflat antreprenorul, firma de consultanţa, proiectantul general şi dirigintele de şantier.

Toate aceste lucrări s-au desfăşurat fără a se stânjeni ritmul activităţilor monahale şi programul de vizitare al turiştilor, demonstrând că printr-o bună organizare se poate îmbina munca de restaurare cu derularea relativ stricta a orarului mănăstirii.

Prin proiect s-a urmărit atingerea indicatorilor de rezultat imediat:

 • creşterea numărului de vizitatori cu 34,99%, la 14.111 persoane/an,
 • creşterea numărului de locuri de munca pentru femei cu 4,
 • achiziţionarea a 5 echipamente de climatizare pentru sălile de expoziţie şi pentru depozitele de obiecte bisericeşti, a unui sistem antiincendiu şi a unui sistem antiefracţie mai performant,
 • restaurarea a 140 m2 de catapeteasmă,
 • modernizarea accesului carosabil cu 520 ml,
 • revizuirea şi modernizarea aleilor din incintă cu 556 ml,
 • amenajarea unui loc de acces pentru persoane cu mobilitate redusă.

Rezultatele induse vizate prin proiect sunt:

 • Diversificarea serviciilor turistice la Mănăstirea Suceviţa prin reorganizarea colecţie muzeale, organizarea unei expoziţii de icoane de patrimoniu, mai buna informare a turiştilor prin amplasarea unui infochioşc de informare turistică şi prin achiziţionarea unui sistem audioghid în format digital, prezentarea îmbunătăţită a incintei mănăstirii prin realizarea iluminatului arhitectural,
 • creşterea numărului de înnoptări în Bucovina cu 5%,
 • creşterea numărului de locuri de cazare în Regiunea Nord-Est cu 3%,
 • creşterea veniturilor la bugetul local al comunei Suceviţa cu 7157 lei/an.

Proiectul contribuie la creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factori care stimulează creşterea economică în Regiunea de dezvoltare Nord-Est, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, prin conservarea moştenirii culturale la Mănăstirea Suceviţa, şi va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării turistice, fiind un câştig real pentru pelerinii şi turiştii din ţară şi străinătate care vor veni în Bucovina.

REGIOwww.inforegio.ro

Investim în viitorul tău ! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro